El Tribunal Suprem ha emès una sentència crucial que afecta positivament les mares treballadores i els seus drets fiscals en relació amb la deducció per guarderia a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Aquesta resolució unifica el criteri dels jutjats i els tribunals, corregint la interpretació restrictiva que l'Administració aplicava a aquesta deducció.

En concret, el Tribunal Suprem ha anul·lat la decisió de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) que va denegar a una mare treballadora el dret a l'increment de la deducció per maternitat a l'IRPF, per les despeses de custòdia a l'escola bressol dels seus fills menors de tres anys. L'AEAT va rebutjar la deducció argumentant que només són deduïbles les despeses de custòdia abonades a escoles bressol que comptin amb una autorització com a centre educatiu atorgada per l'Administració educativa competent. Aquesta interpretació restringia les opcions de les mares treballadores per gaudir d'aquesta deducció, ja que moltes escoles bressol no disposen d'aquesta autorització.

Requisit no establert a la Llei de l'IRPF

El Tribunal Suprem considera que aquest criteri imposa un requisit no establert a la llei de l'IRPF i restringeix indegudament l'accés a la deducció per maternitat. En la sentència, el Tribunal estableix que les despeses de custòdia seran deduïbles, dins dels límits legals, tant si s'abonen a escoles bressol com a centres d'educació infantil. La llei "de cap manera condiciona els requisits del centre en què les mares treballadores decideixin contractar els serveis de custòdia" en el sentit pretès per l'AEAT.

A més, adverteix que, en tot cas, "les escoles bressol hauran d'estar degudament autoritzades per a l'obertura i el funcionament de l'activitat de custòdia de menors, inclosa l'assistència, cura i alimentació, però no resulta exigible legalment que les escoles bressol disposin d'autorització com a centre educatiu infantil.”

Aquesta sentència unifica el criteri dels jutjats i els tribunals i corregeix la interpretació restrictiva de la deducció aplicada per l'Administració.

Impacte en els contribuents

L'extensió de la deducció per maternitat a les despeses de custòdia en escola bressol suposa un important alleugeriment fiscal per a les mares treballadores, ja que els permet deduir una part de les despeses ocasionades per la custòdia dels seus fills menors de tres anys. Aquesta mesura contribueix a pal·liar els costos associats a la conciliació laboral i familiar, fomentant així la participació laboral femenina.

A més, aquesta sentència estableix un precedent important en unificar el criteri sobre aquesta qüestió, brindant més seguretat jurídica als contribuents. Així mateix, corregeix una interpretació restrictiva que limitava indegudament l'accés a aquesta deducció, garantint un tractament equitatiu per a totes les mares treballadores que compleixin els requisits legals per aplicar-los.

En resum, l'extensió de la deducció per maternitat a les despeses de custòdia a l'escola bressol representa un avenç significatiu en matèria fiscal i social. Aquesta mesura beneficia directament les mares treballadores i estableix un important precedent quant a la interpretació i aplicació de les normatives fiscals relacionades amb la conciliació laboral i familiar.