Mitjançant el testament una persona pot expressar la seva voluntat sobre quins seran els seus hereus, el repartiment concret dels béns o garantir l'usdefruit vitalici dels béns al cònjuge.

Ara bé, quins tipus de testaments hi ha i quins terminis regeixen per poder ser impugnats? Són iguals en totes les Comunitats Autònomes d'Espanya? Et donem les respostes a aquest article. A més, t’ajudem a diferenciar entre testaments i pactes successoris

Tipus de testaments

A Espanya hi ha algunes comunitats que tenen, en matèria de successions (testaments), un règim civil comú comú i altres que tenen un règim civil foral o especial, això implica que depenent del territori hi hagi unes normes civils específiques i diferents.

Malgrat aquestes diferències veurem en aquest bloc l'imprescindible que heu de saber sobre els testaments.

El testament pot ser comú o especial. Els comuns es divideixen al seu torn en tres modalitats: oberts, tancats i hològrafs i dins dels especials trobem: el militar, el marítim i l'atorgat en un país estranger. Anem a veure a continuació les característiques dels més habituals que són els testaments comuns:

Testament obert

El testamento abierto es aquel en el qual el testador expressa la seva última voluntat de forma oral o escrita davant el notari i aquest queda assabentat del contingut del mateix.

El notari s'encarregarà de redactar el document i donar fe que s'han complert tots els requisits legals en la seva formalització.

Només en cas de perill de mort com a conseqüència de malaltia, accident mortal o catàstrofe es contempla la possibilitat de formalitzar testament obert sense la presència de notari.

Testament tancat

Aquest tipus de testament es constitueix també davant notari, però a diferència de l'obert, es lliura en un sobre tancat i el seu contingut no es pot conèixer i el seu contingut no es pot coneixfins després de la mort de testador.

El testament tancat ha d'estar mecanografiat o escrit de pròpia mà, i ha d'estar signat per la persona que fa testament.

S'ha de garantir que les últimes voluntats contingudes en el testament tancat es mantindran en secret fins al moment en què es tramiti l'herència.

Testament hològraf

El testament hològraf és aquell que està escrit de pròpia mà per la persona que fa el testament. Ha d’estar signat i ha d'indicar la data completa en la que ha estat redactat.

Aquest tipus de testament no requereix que es constitueixi davant notari però és imprescindible que es protocol·litzi.

Per protocol·litzar el document, això és, portar-lo a un notari, les persones interessades han de fer-ho en uns terminis determinats que varien en funció de la Comunitat Autònoma.

Quin és el termini per a impugnar un testament?

El termini general perquè els hereus puguin impugnar un testament és de 15 anys a comptar des del moment en què tenen coneixement d’aquest, sempre que considerin que es dóna alguna de les raons que la llei recull perquè el testament es consideri nul, com ara:, Com per exemple:

  • Que el testament s'hagi realitzat per coacció o sense tenir capacitat legal per fer-ho.
  • Que no hagin respectat les quotes legítimes dels hereus.
  • Que s'hagi obviat en el testament a un dels hereus forçosos.
  • Que el testament presenti defectes de forma en la seva redacció.

Pactes successoris, què són i en què es diferencien dels testaments?

Els pactes successoris regulen la successió a través d'un compromís entre dues o més persones sobre el destí dels seus béns un cop hagin mort, i han de constituir-se davant notari.

La principal diferència entre els pactes successoris i els testaments és la irrevocabilitat del pacte, ja que per deixar-lo sense efecte ho han d'acordar de nou totes les parts que en el seu dia el van atorgar.

D'altra banda, els pactes successoris prevalen sobre el testament i aquest no serà vàlid si contradiu els pactes successoris.

Un avantatge important a l'hora d'establir pactes successoris és que en alguns territoris donar una herència en vida tributa com a successió, i no com a donació, el que influeix a l'hora de pagar menys impostos.

És important destacar que els pactes successoris no es troben regulats en el Codi Civil i només es poden constituir en aquelles comunitats autònomes que ho recullen en el seu dret foral o especial, com és el cas d'Aragó, Catalunya, Illes Balears, Galícia i País Basc.

En qualsevol cas, sigui quin sigui el tipus de testament que decideixis utilitzar, és aconsellable comptar sempre amb assessorament especialitzat tant en la seva redacció com en la seva tramitació. A Capellas podem ajudar-te.

Call Now Button
Catalan Catalan English English Spanish Spanish