El passat 22 de desembre de 2022 es va publicar al BOE la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l'ecosistema de les empreses emergents, més coneguda com la llei de startups. La seva entrada en vigor es va produir el dia 23 de desembre del 2.022.

En aquesta llei es recullen un conjunt de mesures fiscals, laborals i mercantils que tenen com a objectiu reduir els obstacles per crear aquestes startups i així incentivar la inversió en innovació. A més, gràcies als beneficis fiscals que comporta, vol promoure l'establiment a Espanya d'empreses emergents i els seus emprenedors.

Què són les empreses emergents o startups?

La llei es refereix en tot moment al terme d’ empreses emergents, encara que en el món dels negocis, i cada dia està més estès, se les coneix com a startups.

Es tracta de companyies de creació recent que busquen oferir un producte o servei innovador, generalment en l'àmbit tecnològic, biotecnològic o energètic, amb un alt potencial de creixement i rendibilitat.

Per poder-se aprofitar dels beneficis i les especialitats d'aquesta llei cal estar acreditat com a startup. Aquest procediment d'acreditació el duu a terme l'entitat pública ENISA (Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., SA) després d'estudiar i valorar tota la documentació presentada. Aquesta certificació és important perquè només es poden acollir a la llei de startups aquelles que la tinguin.

Objectius de la llei de startups

Aquesta llei té l'objectiu de donar suport a la creació, la relocalització i el creixement d'aquest tipus d'empreses a Espanya, especialment les microempreses i les PIMES emprenedores. Per això desenvolupa un marc normatiu que afavoreix el desenvolupament de les startups, simplificant els tràmits administratius i reduint les càrregues fiscals i laborals que recauen sobre elles. També estableix una sèrie de mesures per fomentar-hi la inversió.

Entre les mesures principals de la llei destaca la creació d'un règim fiscal específic per a les empreses emergents que els permetrà gaudir d'una sèrie d'avantatges en aquest àmbit, tant per a elles mateixes com pels qui inverteixen en aquestes.

Requisits a complir per ser considerada empresa emergent

Per poder-se acollir als beneficis fiscals, mercantils i laborals d'aquesta llei, han de complir simultàniament les condicions següents:

  • Ser de nova creació o no tenir més de 5 anys d'antiguitat, amb caràcter general, o de 7 anys en cas d'empreses de biotecnologia, energia industrials i altres sectors estratègics o que hagin desenvolupat tecnologia pròpia, dissenyada íntegramen a Espanya.
  • No haver sorgit duna operació de fusió, escissió o transformació d’empreses que no tinguin consideració d’empreses emergents.
  • Que no hagin distribuït dividends
  • No s'han de cotitzar en un mercat regulat.
  • La seu social ha d’estar a Espanya
  • Tenir el 60% de la plantilla amb contracte laboral a Espanya.
  • Han de desenvolupar un projecte d'emprenedoria innovadora que tingui un model de negoci escalable.
  • No es poden acollir als beneficis d'aquesta llei les empreses emergents fundades o dirigides per si o per persona interposada, que no estiguin al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Incentius fiscals en l'Impost sobre Societats (IS) i en l'Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR)

Un dels principals incentius fiscals que introdueix la llei de startups és es redueix el tipus impositiu a l'IS i també a l'IRNR quan obtinguin rendes mitjançant establiment permanent situat en el territori espanyol. Aquests contribuents tributaran en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i en els tres següents, al tipus de 15%.

Una altra de les mesures per als mateixos contribuents i impostos és que es permet l'ajornament del deute tributari en els dos primers períodes impositius en què la base imposable de l'impost sigui positiva i sense l'obligatorietat d'aportar garanties.

L'Administració tributària concedirà l'ajornament per un període de 12 mesos, en l'impost sobre societats, i 6 mesos en l'IRNR, des de la finalització del termini d'ingrés en període voluntari del deute tributari.

L'ingrés del deute tributari ajornat s'efectuarà en el termini d'1 mes des de l'endemà del venciment de cadascun dels terminis assenyalats, sense que tingui lloc el meritament d'interessos de demora.

No es podran ajornar l'ingrés d'autoliquidacions complementàries.

Un altre incentiu fiscal per a les empreses emergents és que deixa de ser obligatori el pagament fraccionat de l'impost sobre societats per a les empreses que siguin considerades startups dins del període següent als dos anys posteriors en què la base imposable sigui positiva. Per això cal mantenir durant aquest temps la condició d'empresa emergent.

En definitiva, la nova Llei de foment de l'ecosistema de les empreses emergents s'ha creat com un pas endavant en l'impuls i la promoció de la innovació i l'emprenedoria a Espanya. Amb ella, es pretén facilitar el desenvolupament de noves empreses, impulsar la inversió en innovació i tecnologia, i atraure talent i capital al nostre teixit empresarial.