Acaba el primer semestre de l'any i sorgeix en totes les empreses una cita ineludible. Ens referim al període de l'any en què, normalment, s’ha de presentar l'Impost sobre Societats.

És l’impost pel que han de tributar les persones jurídiques ubicades a Espanya pels rendiments que han obtingut en un exercici fiscal (habitualment un any natural).

La comptabilitat mercantil és el pilar bàsic d'aquest impost perquè és la que establirà el resultat obtingut per la companyia en aquest exercici concret i aquest resultat serà el punt de partida per calcular quant ha de pagar l'empresa, per això és important i necessari de portar-la al dia.

Qui ha de presentar l'impost sobre societats

Entre altres:

 • Les societats mercantils: societats anònimes, societats limitades, unions temporals d'empreses (UTE's).
 • Les societats civils que tenen caràcter mercantil.
 • Les societats agràries de transformació (SAT)
 • Les societats laborals.
 • Entitats públiques empresarials.
 • Fons d'inversió, de pensions, cooperatives.
 • Agrupacions d'interès econòmic (AIE).
 • Associacions i fundacions.
 • Mútues i Mutualitats.
 • Juntes de compensació, comunitats de regants, etc.
 • Consorcis i confraries.

Exempts del pagament de l'impost de societats

Com a tots els impostos sempre hi ha exempcions a l'hora de pagar-los. Aquesta exempció pot ser tant total com parcial. En aquest segon grup entren les institucions i entitats sense ànim de lucre o benèfiques, organitzacions no governamentals (ONG), associacions empresarials, càmeres oficials, col·legis professionals i partits polítics. Tot i estar exempts hauran de presentar igualment la declaració de l’Impost.

En el cas de l'exempció total, hi ha les entitats del sector públic. Entren les de l'Estat, locals i autonòmiques, i també les entitats gestores de la Seguretat Social o el Banc d'Espanya, entre d'altres. En aquest cas no han de presentar la declaració de liquidació de l'Impost.

Com es calcula

A partir del resultat comptable s'han de fer els ajustos que disposa la Llei per arribar a la base imposable de l'Impost. Si aquesta base imposable és positiva, això és que hi ha hagut beneficis, és possible fer reduccions i/o compensar bases imposables negatives d'exercicis anteriors. Una vegada fetes aquestes reduccions/compensacions, s'aplica el tipus de gravamen (habitualment el 25%) que correspongui, obtenint així la quota íntegra. Si hi ha deduccions o bonificacions que la companyia pugui aplicar, es dedueixen d’aquesta quota íntegra. Al resultat d'aquesta operació se li haurà de restar els pagaments a compte realitzats i les retencions que els hagin practicat al llarg de l'exercici obtenint així l'import final que pot resultar tant a ingressar com a tornar.

Termini de presentació

La declaració s'ha de presentar en el termini dels 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.

A la majoria de les empreses, el seu exercici econòmic coincideix amb l'any natural, d’aquesta manera, el termini per presentar-lo serà des de l'1 al 25 de juliol.

A les localitats en què el darrer dia de termini voluntari de presentació sigui festiu o dissabte, es pot presentar la declaració de l'Impost sobre Societats fins al primer dia hàbil següent.

Comença doncs en aquest mes de juliol el termini per presentar la declaració de l'Impost sobre Societats corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2021, i des de Capellas i Associats podem ajudar-te. Truca'ns!!

Catalan Catalan English English Spanish Spanish
Call Now Button