Durant el mes de novembre cal presentar el model 232, que és la declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.

Aquesta és la definició que ens proporciona l'Agència Tributària, i que deixa força clar què és. Però anem a explicar una mica més què vol dir, quines operacions cal declarar, qui ho han de presentar i els terminis.

Model 232, què és i qui ho ha de presentar

És una declaració informativa en la que cal declarar determinades operacions vinculades així com totes les que s'hagin realitzat en territoris que estiguin qualificats com a paradisos fiscals.

Però què és una operació vinculada? Doncs totes les operacions econòmiques que es realitzen entre persones físiques o jurídiques entre les quals hi ha un cert grau de vinculació entre elles, ja sigui perquè tenen accionistes comuns, comparteixen administradors, pertanyen a un mateix grup empresarial, o perquè hi ha una relació de parentiu de primer o segon grau entre les persones que fan l’operació.

Abans que aquest model existís aquestes operacions es declaraven en un apartat concret dins de la declaració anual de l'Impost de Societats. Però el 2017 es va suprimir aquest apartat per crear aquesta nova declaració, i de passada ampliar el tipus d'operacions de les que cal informar.

El model 232 l’han de presentar aquells que estiguin obligats a presentar la declaració anual de l’Impost de Societats sempre que hagin realitzat operacions d’aquest tipus que superin uns imports mínims establerts. Però també els contribuents següents:

 • Aquells que presentin l'Impost de la Renda de No Residents, que actuïn mitjançant establiment permanent, amb l'objectiu de gravar les rendes obtingudes per les persones físiques i les entitats no residents en territori espanyol.

 • I les entitats en règim d'atribució de rendes que hagin estat constituïdes a l'estranger, i tinguin presència en el territori espanyol.

Operacions amb obligació de declarar

Aquells que compleixin els criteris anteriors i que hagin realitzat operacions amb les característiques que esmentarem, estaran obligats a presentar el model 232:

 • Operacions vinculades realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada. L'import de les operacions en conjunt, durant el període impositiu, ha de superar els 250.000 euros, d'acord amb el valor de mercat.

 • Operacions vinculades específiques. Són aquelles en què l'import conjunt de cadascuna durant el període impositiu superi els 100.000 euros, encara que no arribi als 250.000 euros. I tenen aquesta consideració les següents:

 • Operacions amb persones físiques que tributin en estimació objectiva (per mòduls), sempre que la participació individual o amb els familiars sigui igual o superior al 25% del capital o fons propis.
 • Operacions de transmissió de valors o participacions als fons propis d'entitats no admeses a negociació en mercats regulats de valors; o que estiguin admesos a negociació en mercats situats en territoris qualificats com a paradisos fiscals.
 • Operacions de transmissió de negocis.
 • Operacions sobre immobles.
 • Operacions sobre actius intangibles.

 • Operacions vinculades, independentment del seu import. Del mateix tipus i mètode de valoració, quan superin el 50% de la xifra de negocis de l'entitat declarant, la que informa, encara que es refereixin a persones o entitats diverses.

 • Operacions de cessió de drets dús o explotació de determinats actius intangibles. Aquí entren en joc patents, dibuixos, plànols, models, fórmules, procediments, etc. Aquesta cessió serà a persones o entitats vinculades previstes a l'art. 23 i la disposició transitòria 20ª de la Llei de l'impost de societats.

 • Operacions (vinculades o no) o tinença de valors en països qualificats com a paradisos fiscals, independentment del seu import.

Operacions no obligades a declarar al model 232

Aquelles realitzades a companyies que pertanyin al mateix grup de consolidació fiscal, sens perjudici del que preveu l'article 65.2 de la Llei de l'impost sobre societats.

Les que es facin entre les Agrupacions d'Interès Econòmic (AIEs) i les Unions Temporals d'Empreses (UTEs) amb els membres o amb altres societats del grup de consolidació fiscal. Això no obstant, sí que hauran de presentar-la en el cas d'UTE que s'acullin a l'exempció de les rendes obtingudes a l'estranger a través d'establiments permanents (art. 22 de la Llei de l'impost de societats).

Operacions realitzades en l'àmbit d'Ofertes Públiques de Venda (OPVs) o d'Ofertes Públiques d'Adquisició de Valors (OPAs), independentment del volum d'operacions.

Els terminis de presentació

La Llei diu que s'ha de presentar “dins del mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu a què es refereixi la informació a subministrar”.

El que ve a dir és que les societats espanyoles i els establiments permanents que estiguin situats a Espanya, i que el seu període impositiu coincideixi amb l'any natural, hauran de presentar el model 232, corresponent amb l'exercici anterior, entre l'1 i el 30 de novembre aquell any.

Per als contribuents el tancament fiscal dels quals sigui diferent del 31 de desembre, el període de presentació correspon amb l'onzè mes després de la conclusió del període impositiu.

Si et queda algun dubte sobre aquest tema, pregunta'ns!