L´Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes (ITSGF) és una nova figura impositiva del nostre sistema tributari. Es tracta d'un controvertit i qüestionat nou tribut, que persegueix una doble finalitat. Una primera d’augmentar la recaptació i una segona finalitat harmonitzadora, ja que persegueix reduir les diferències que hi ha en el gravamen de l'Impost sobre el Patrimoni a les diferents comunitats autònomes.

El dia 1 de juliol comença el termini per presentar la liquidació d'aquest nou impost, que afectarà de manera molt diferent als ciutadans d'aquest país depenent de quina sigui la Comunitat en la que resideixin.

Què és l'Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes?

És un tribut de caràcter directe, personal i complementari de l'Impost sobre el Patrimoni que grava el patrimoni net de les persones físiques per sobre dels 3 milions d'euros. S'aplica a tot el territori nacional, sense perjudici dels règims tributaris forals de Concert i Conveni Econòmic vigents al País Basc i Navarra, respectivament.

Té caràcter temporal, l'impost serà en principi aplicable per als exercicis 2022 i 2023.

L'impost es merita el 31 de desembre de cada any i afecta el patrimoni net del que sigui titular el subjecte passiu en aquesta data. La norma disposa que s'apliquin les regles de l'Impost sobre el Patrimoni pel que fa a la determinació dels subjectes passius, a les exempcions o a la determinació de la base imposable.

Determinada la quota resultant de l'ITDGF, el subjecte passiu podrà deduir la quota de l'Impost sobre el Patrimoni “efectivament satisfeta”.

Per tant, és un impost que tindrà especial repercussió per als contribuents que tinguin la seva residència en territoris autonòmics on l'impost sobre el patrimoni estigui totalment o parcialment bonificat.

Qui són subjectes passius d'aquest impost?

Les persones físiques amb un patrimoni net que superi els 3.000.000 euros a la data de meritació de l’Impost seran els subjectes passius d’aquest.

És important destacar que s'estableix un mínim exempt de 700.000 euros, cosa que significa que l'impost només es començarà a aplicar a partir dels 3.700.000 euros de patrimoni net. A més, a l’igual que passa en l’Impost sobre el Patrimoni, els primers 300.000 euros de l’habitatge habitual, tampoc tributen

Com es calcula l'Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes?

Aquest Impost es caracteritza per tenir una tarifa per trams sent aquests els següents:.

  • Un tipus del 0% fins a 3 milions d'euros
  • Un 1,7% per a patrimonis que es troben al rang de 3 a 5,3 milions d'euros.
  • Un 2,1% per a patrimonis que se situen entre 5,3 i 10,6 milions d?euros.
  • Un 3,5% per a patrimonis que superen els 10,6 milions d?euros.

La base imposable d'aquest impost es determina a partir del patrimoni net, el qual és calculat com la diferència entre els béns i els drets del contribuent i els seus deutes i obligacions. Les regles de valoració i determinació de la base imposable segueixen les mateixes pautes establertes a l'Impost sobre el Patrimoni, aplicant-se fins i tot les mateixes exempcions.

En el cas d’aquells contribuents que els hi resulti una quota tributària a ingressar, estaran obligats a presentar la declaració corresponent. Aquesta quota es calcula d'acord amb les normes i les reglamentacions específiques de l'impost, tenint en compte les deduccions o les bonificacions aplicables.

Com es presenta i terminis

L'Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes s'ha de presentar dins del període comprès entre l'1 i el 31 de juliol de 2023, utilitzant el model 718 “Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes”. És important destacar que aquest formulari estarà disponible exclusivament en format electrònic.

La presentació i el pagament de l'impost s’ha de fer de forma electrònica, utilitzant els formularis d'ajuda disponibles al lloc web d'Hisenda. Es podrà generar un fitxer amb la declaració corresponent per a la seva presentació a través d'Internet.

Recomanacions per fer front a l'Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes

Per afrontar aquest Impost de manera adequada, és recomanable tenir en compte les pautes següents:

  • Conéixer la normativa: familiaritza't amb la legislació fiscal específica de la teva comunitat i comprèn les obligacions i els beneficis relacionats amb aquest impost.
  • Assessorament professional: busca el suport d'assessors fiscals especialitzats per assegurar-te de complir totes les disposicions legals i optimitzar la teva situació fiscal. Nosaltres et podem ajudar.
  • Planificació financera: realitza una planificació adequada de les teves finances i el teu patrimoni, considerant les implicacions fiscals d’aquest nou Impost.
  • Conservació de registres: conserva una documentació precisa i organitzada del teu patrimoni i transaccions financeres per facilitar la declaració i el pagament de l'impost.