La reducció del consum de plàstics és una de les mesures necessàries en la cura del medi ambient, i més concretament dels mars i oceans. Per això, perquè aquesta reducció sigui cada cop més real, els països estan creant impostos per gravar-ne la utilització.

L'impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables és una mesura que van adoptant, a poc a poc, alguns països, entre els quals hi ha Espanya. L'objectiu és reduir l'ús d'envasos de plàstic no reutilitzables i augmentar la taxa de reciclatge, cosa que volen aconseguir mitjançant l'aplicació d'un impost directe als productes que es venen en envasos de plàstic no reutilitzables o a les empreses que els produeixen .

Aquest impost és una figura nova introduïda per la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular, que el que cerca és fomentar el reciclatge dels residus plàstics. Està regulat als articles 67 a 83 del Capítol I del Títol VII de la Llei, i la seva aplicació va entrar en vigor l'1 de gener de 2023.

 

El problema que provoquen els envasos de plàstic

Són un problema ambiental important perquè no es degraden completament i poden trigar centenars d'anys a descompondre's. A més, una gran quantitat d'envasos de plàstic no es reciclen i acaben en abocadors o al medi ambient, on poden causar danys a la fauna i la flora. Segons un informe de l'ONU, es produeixen al voltant de 300 milions de tones de plàstic cada any, i només el 9% es recicla.

L'impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables busca resoldre aquest problema en fer que els productes en envasos de plàstic no reutilitzables siguin més cars, cosa que alhora incentiva als consumidors a triar opcions més sostenibles. A més, l'impost es pot utilitzar per finançar programes de reciclatge i neteja de residus plàstics.

 

Què és considerat un envàs de plàstic

La normativa considera envàs a tot producte que estigui destinat a prestar la funció de contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies. Si tenim en compte això, es dedueix que aquest impost afectarà a:

  • Envasos no reutilitzables com bosses, safates (de fruita i carn per exemple), caixes i el film, entre d'altres.
  • Envasos tèxtils, de fertilitzants i productes agrícoles, productes cosmètics i farmacèutics, entre d'altres.
  • Semielaborats de plàstic destinats a lobtenció de plàstic i productes que continguin plàstic destinat al tancament.
  • Comercialització o presentació d'envasos no reutilitzables.

 

Qui paga l'impost

Inicialment els que ho pagaran seran:

  • El fabricant nacional.
  • L'adquirent intracomunitari.
  • L'importador.

El fabricant que faci la primera venda és el que haurà de pagar l'impost, que repercutirà a la factura de venda indicant la taxa que ha aplicat i els quilos de plàstic que conté el producte. A la resta de lliuraments s'acreditarà el pagament de l'impost mitjançant el certificat o la factura emesa d'acord amb el que estableix l'article 82.9.b) de la Llei.

Pel que fa l'importador d'envasos pagarà l'impost quan entrin els materials dins del país. En cas de vendre els envasos o productes fora del territori nacional, se'n podrà sol·licitar la devolució.

El tipus impositiu que s'aplicarà, és a dir, el que es pagarà, serà de 0,45 euros per quilo de plàstic no reciclat. Caldrà acreditar el percentatge de plàstic reciclat exempt de pagament mitjançant un certificat que indiqui que compleix la Norma UNE –EN 15343:2008 i aquest haurà de ser emès per una entitat certificadora acreditada.

 

Quins envasos estan exempts

No tots els envasos no reutilitzables han de tributar per aquest impost, alguns, com les tintes, pintures o laques n'estan exempts.

També estan inclosos en aquest llistat de lliures d'aquest impost els envasos de plàstic no reutilitzables que s'usen en les petites importacions o adquisicions intracomunitàries d'envasos, considerades aquestes com les que la seva quantitat total de plàstic no reciclat contingut en els envasos no excedeixi de 5 quilos. I els que es destinen a la contenció, protecció, manipulació, distribució i presentació de medicaments, productes sanitaris, aliments per a usos mèdics especials, preparats per a lactants d'ús hospitalari o residus perillosos d'origen sanitari, així com els rotllos de plàstic per a ensitjats d’ús agrícola i ramader.

 

Models a presentar per a l'impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables

L'Ordre HFP/1314/2022 és la que recull els models per a la presentació d'autoliquidacions de l'Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables, que són els que hauran de presentar aquells que estiguin en l'obligació de fer-ho.

Un és el model 592 d'autoliquidació, que es presentarà dins dels 20 primers dies naturals després de la finalització del període de liquidació, és a dir, coincideix amb el trimestre natural. Aquest és el que han de presentar els fabricants i els compradors intracomunitaris de productes inclosos en aquest impost. Abans de presentar-lo s'han d'inscriure en el registre territorial de l'Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. La sol·licitud d’inscripció s’acompanyarà de la documentació següent:

  • Documentació acreditativa de la representació, quan l'obligat actuï mitjançant un representant.
  • Identificació i descripció de l'establiment on els fabricants desenvolupin l'activitat.
  • Indicació de l'epígraf de l'impost sobre activitats econòmiques que li correspon.

Tots els que han de presentar aquest impost hauran de portar al dia la comptabilitat d'aquests productes segons recull l'annex V d'aquesta Ordre HFP/1314/2022.

Per part seva, els adquirents intracomunitaris han de tenir un llibre registre d'existències, segons format de l'annex V.

Si tens qualsevol dubte de com pot afectar aquest impost a la teva empresa consulta als nostres experts de Capelles i Associats.