En aquests temps de crisi s'han disparat les sol·licituds d'ajuts i subvencions, que no sempre arriben, però quan ho fan aconsegueixen alleujar una mica les necessitats del sol·licitant.

Però un cop els tenim i arriba el moment de fer comptes amb la part fiscal, ens entren dubtes de com tributen aquestes subvencions. Si no ho fem bé, al final més que una ajuda es pot convertir en un maldecap

El primer que et preguntaràs és si el que has rebut ho has de declarar o no, i en el cas que hagis de declarar-ho, com fer-ho.

En aquest blogpost t'ho expliquem.

 

Subvencions rebudes per persones que NO realitzen una activitat econòmica

La norma general, llevat que per Llei es digui una altra cosa, és que les subvencions o els ajuts rebuts per persones que no realitzen activitats econòmiques tenen la consideració de guanys patrimonials. Això vol dir que estan subjectes i no exemptes de l'IRPF, és a dir, que tributen.

Així ve reflectit a l'article 33.1 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques: «1. Són guanys i pèrdues patrimonials les variacions en el valor del patrimoni del contribuent que es posin de manifest en ocasió de qualsevol alteració en la composició d'aquell, llevat que per aquesta Llei es qualifiquin com a rendiments».

Els ajuts més freqüents d'aquest tipus són els destinats a:

 • L'adquisició o la rehabilitació d'habitatges.
 • Compensar despeses escolars.
 • Les del Programa d'Incentius al Vehicle Eficient (Pla PIVE).
 • Les millores a l'habitatge (eficiència energètica, accessibilitat, etc.).
 • Compensar determinades despeses sanitàries.

 

Subvencions rebudes per persones que SI realitzen activitats econòmiques

En aquest cas, es poden donar diverses opcions que cal tenir en compte a l'hora de tributari que depenen del destí que se li doni a la subvenció o ajuda. Es pot donar el cas que sigui:

 • Guany patrimonial o
 • Rendiment de la pròpia activitat econòmica.

Si estan relacionades amb l’activitat econòmica hauran de tributar com un ingrés més d’aquesta, en cas contrari formaran part dels guanys patrimonials.

Hisenda considera que són rendiments d'activitat econòmica les subvencions públiques que es puguin enquadrar dins del següent:

 • Aquelles que substitueixen ingressos ordinaris de l’exercici. Es consideren un ingrés de l’activitat, és a dir com si s’hagués fet una venda.
 • Ajuts que financen la compra d'elements patrimonials que estiguin units a l'activitat. En aquest cas s'imputaran com a ingrés de l'activitat en la mateixa proporció que l'amortització dels béns de l'immobilitzat finançats amb la subvenció

 

Subvencions considerades com a rendiments del treball

Malgrat això, la Llei qualifica determinades subvencions/ajudes com a rendiments del treball, sent principalment les següents:

 • Les beques que no estan exemptes.
 • Ajuts públics per a l'adquisició de material escolar, menjador escolar, transport escolar.
 • Xecs guarderia

Ajuts per sufragar despeses d'aliments, aigua, llum

 

Ajuts i subvencions exempts

Al principi de tot ja hem comentat que la majoria de les ajudes i subvencions s'han de declarar a l'IRPF, però sempre hi ha excepcions a l'hora de fer la declaració.

I com se sap això?

Cal comprovar i llegir bé tot l'acord de la concessió de l'ajut, perquè és on hauria d'especificar aquest detall. Tot i així, et deixem aquí algunes de les subvencions que estan exemptes:

 • Prestacions per incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.
 • Indemnitzacions per acomiadament del treballador sempre dins els límits de què disposa l'estatut dels treballadors
 • Beques públiques
 • Ajuts de contingut econòmic concedits als esportistes d'alt nivell.
 • Indemnitzacions per responsabilitat civil i assegurances d’ accident .
 • Prestacions públiques per maternitat o paternitat.

 

Si et queda algun dubte sobre aquest tema, pregunta'ns!!. Nosaltres som aquí per ajudar-te en aquests temes que no sempre són senzills de gestionar.