A continuació del bloc anterior en què us explicàvem les declaracions que s'havien de presentar a l'últim trimestre d'aquest any que estem a punt de tancar, en aquesta publicació us explicarem quines són les declaracions que cal presentar durant el proper mes de gener de 2.023:

 

Fins el 2 de gener

 • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per al 2023 i successius: 036/037
 • Opció o revocació per a la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció per al 2023 i successius: 036
 • Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2023 i 2024: 036
 • Renúncia règim de deducció comú per a sectors diferenciats per al 2023: sense model
 • Comunicació d'alta al règim especial del grup d'entitats: 039
 • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d’entitats: 039
 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’entitats: 039
 • Opció pel règim especial del criteri de caixa per al 2023: 036/037
 • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per al 2023, 2024 i 2025: 036/037

 

Fins el 12 de gener

 • INTRASTAT: Obligats a subministrar informació estadística

 

Fins el 20 de gener

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Desembre 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Quart trimestre 2022: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216

IVA

 • Comunicació d'incorporacions al mes de desembre, règim especial del grup d'entitats: 039

Impost sobre les primes d'assegurances

 • Desembre 2022: 430

Impostos especials de fabricació

 • Octubre 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Desembre 2022: 548, 566, 581
 • Quart trimestre 2022: 521, 522, 547
 • Quart trimestre 2022: Activitats V1 i F1: 553 (establiments autoritzats per portar la comptabilitat en suport paper)
 • Quart trimestre 2022: Sol·licituds de devolució: 506,507,508,524,572
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Desembre 2022. Grans empreses: 560
 • Quart trimestre 2022. Excepte grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Any 2022. Autoliquidació: 584
 • Any 2022. Autoliquidació anual: 585
 • Quart trimestre 2022. Autoliquidació: 587
 • Quart trimestre 2022. Sol-licitud de devolució: A23

Impost sobre les transaccions financeres

 • Desembre 2022: 604

Impost sobre les transaccions financeres

 • Quart trimestre 2022: 595
 • Any 2022. Declaració anual d'operacions: 596

 

Fins el 30 de gener

Renda i Societats

 • Quart trimestre. Pagaments fraccionats renda. Estimació directa:130
 • Quart trimestre. Pagaments fraccionats renda. Estimació objectiva: 131

IVA

 • Desembre Autoliquidació: 303
 • Desembre 2022. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Desembre 2022. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Desembre 2022. Grup d'entitats, model agregat: 353
 • Desembre 2022 (o any 2022). Operacions assimilades a les importacions. 380
 • Quart trimestre 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Resum anual 2022: 390
 • Sol·licitud de devolució de quotes reemborsades a viatgers per empresaris en recàrrec d'equivalència: 308
 • Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l'inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de servei: 318
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, la ramaderia i la pesca: 341
 • Opció o revocació de l'aplicació prorrata especial per al 2023, si es va iniciar l'activitat el darrer trimestre del 2022: 036/037

 

Fins el 31 de gener

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Resum anual 2022: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

IVA

 • Sol-licitud d'aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l'any precedent: sense model
 • Desembre 2022. Finestreta única – Règim d'importació: 369
 • Quart trimestre 2022. Finestreta única – Règims Exterior i de la Unió: 369

DECLARACIONS INFORMATIVES

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D'ÚS D’HABITATGES AMB FINS TURÍSTICS

 • Quart trimestre 2022: 179

DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ACTUALITZACIÓ DE DETERMINATS MECANISMES TRANSFRONTERS COMERCIALITZABLES

 • Quart trimestre 2022: 235

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES. RESUM ANUAL

 • Resum anual 2022: 480

IMPOST SOBRE DETERMINATS SERVEIS DIGITALS

 • Quart trimestre 2022: 490

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE CERTIFICACIONS INDIVIDUALS EMESES ALS SOCIS O PARTÍCIPS D'ENTITATS DE NOVA O RECENT CREACIÓ

 • Resum anual 2022: 165

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'IMPOSICIONS, DISPOSICIONS DE FONS I DELS COBRAMENTS DE QUALSEVOL DOCUMENT

 • Any 2022: 171

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE SALDOS EN MONEDES VIRTUALS

 • Any 2022: 172

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE OPERACIONS AMB MONEDES VIRTUALS

 • Any 2022: 173

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE PRÉSTECS I CRÈDITS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES RELACIONADES AMB BÉNS IMMOBLES

 • Declaració anual 2022: 181

DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS REBUDES I DISPOSICIONS REALITZADES

 • Declaració anual 2022: 182

DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ENTITATS EN RÈGIM D'ATRIBUCIÓ DE RENDES

 • Any 2022: 184

DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ADQUISICIONS I ALIENACIONS D'ACCIONS I PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL-LECTIVA

 • Declaració anual 2022: 187

OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS

 • Declaració anual d'operacions amb Lletres del Tresor 2022: 192
 • Declaració anual d'operacions amb actius financers 2022: 198

DECLARACIÓ INFORMATIVA PER DESPESES EN GUARDERIES O CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL AUTORITZADES

 • Declaració anual 2022: 233

PLANS, FONS DE PENSIONS, SISTEMES ALTERNATIUS, MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL, PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS, PLANS INDIVIDUALS D'ESTALVI SISTEMÀTIC, PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL I ASSEGURANCES DE DEPENDÈNCIA

 • Declaració anual 2022: 345

 

Com podeu veure, les obligacions de declarar i d'informar són moltes i des de Capellas i Associats, us podem ajudar.