Ja només queda un mes per acabar l'any i als treballadors per compte propi i a les empreses encara els queden alguns impostos per presentar. A principis del mes de novembre, el dia 7 en concret, va ser el darrer dia per ingressar el segon termini de la declaració de la Renda per a aquells que ho haguessin ajornat.

Aquest mes de novembre, el 21, també acaba el termini per presentar algunes declaracions, com ara la declaració informativa d'operacions intracomunitàries referida al mes d'octubre (model 349), cosa a què estan obligats els autònoms i empresaris que comprin o venguin béns o serveis a altres països de la Unió Europea.

Però encara queden més declaracions que els autònoms i les empreses hauran de presentar durant aquest darrer trimestre de l'any. Anem a recordar quines són perquè no se’ns escapi cap data:

 

Fins al 21 de novembre

Aquesta és la data màxima per presentar les declaracions següents:

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Octubre 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Octubre 2022. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Octubre 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impost sobre les primes d'assegurances

 • Octubre 2022: 430

Impostos especials de fabricació

 • Agost 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Octubre 2022: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2022. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Octubre 2022. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Tercer trimestre 2022. Pagament fraccionat: 583

Impost sobre les transaccions financeres

 • Octubre 2022: 604

 

Fins al 30 de novembre

IVA

 • Octubre 2022. Autoliquidació: 303
 • Octubre 2022. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Octubre 2022. Grup d'entitats, model agregat: 353
 • Octubre 2022. Finestreta única – Règim d'importació: 369
 • Sol·licitud dinscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036
 • Sol·licitud aplicació règim de deducció comú per a sectors diferenciats per al 2022: sense model
 • Opció o renúncia per la porta electrònica dels llibres registre: 036
 • Comunicació de l'opció / renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers: 036

Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.

 • Any 2021: Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l'any natural: 232

Resta d'entitats: el mes següent als deu mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Impostos mediambientals

 • Any 2021. Autoliquidació: 583
 • Any 2022: Autoliquidació anual per cessament dactivitat: 588

 

Fins al 20 de desembre 

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Novembre 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Novembre 2022. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Novembre 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impost sobre les primes d'assegurances

 • Novembre 2022: 430

Impostos especials de fabricació

 • Setembre 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Novembre 2022: 548, 566, 581
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Novembre 2022. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Pagament fraccionat: 584
 • Any 2021. Declaració informativa anual operacions amb contribuents: 591

Impost sobre les transaccions financeres

 • Novembre 2022: 604

 

Fins al 30 de desembre

IVA

 • Novembre 2022. Autoliquidació: 303
 • Novembre 2022. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Novembre 2022. Grup d'entitats, model agregat: 353

Fins al 31 de desembre

 • Novembre 2022. Finestreta única - Règim d'importació: 369.

Els terminis de venciment daquest model no es veuran ampliats quan el darrer dia del termini sigui inhàbil.

 

Fins el 2 de gener de 2.023

RENDA

 • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per al 2023 i successius: Model 036/037

IVA

 • Novembre 2022. Finestreta única - Règim d'importació: 369
 • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per al 2023 i successius: Models 036/037
 • Opció o revocació per a la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció per al 2023 i successius: 036
 • Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2023 i 2024: 036
 • Renúncia règim de deducció comú per a sectors diferenciats per al 2023: sense model
 • Comunicació d'alta al règim especial del grup d'entitats: 039
 • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d’entitats: 039
 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’entitats: 039
 • Opció pel règim especial del criteri de caixa per al 2023: 036/037
 • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per al 2023, 2024 i 2025: 036/037

En el mes de gener caldrà fer el tancament de l'any i presentar noves declaracions referides al quart trimestre del 2.022. També és en el mes de gener que caldrà complimentar les declaracions anuals informatives

Us seguirem informant!